CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

A Excel - Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 5.5.075
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 15/10/2022
Add-In A-Tools - Tạo báo cáo động, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet
Phát hành: Nguyên Duy Tuân Version: 9.5.0.1 - Add-in A-Tools 2019
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 07/10/2021
Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.3.015
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 23/05/2024
Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2..0.3.015
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 23/05/2024
Phần mềm kiểm phiếu BS Vote
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.4.016
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 07/06/2024
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.1.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 04/08/2021
Virus Macro Warning - Diệt Virus Macro và name rác trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.0.2
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 18/10/2022
Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Bluesofts AccHelper (Accounting Helper) Đọc số thành chữ trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.1.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
QuickCSV - Gộp và tách nhiều file dữ liệu CSV, JSON, TXT, EXCEL
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.6.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 02/03/2023
BS Barcode To PC - Quét mã vạch từ điện thoại vào máy tính
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.0
Sử dụng: Tính phí Ngày cập nhật: 31/05/2024
BS QRcode Creator
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.4
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 01/04/2024