CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

 UMU - Unicode Menu In Userform là bộ mã nguồn (OpenSource) tạo menu trên userform trong VBA (Excel, Word,,...) với chuẩn unicode. Bộ mã thiết kế một menu ngang chuẩn và mở, người dùng chỉ cần nhập nội dung menu vào sheet "data", khi chạy menu sẽ lấy dữ liệu từ đó để hiển thị. Menu cho phép hiển thị: Radio, Checkbook, Image (ảnh), Label, Label với tiêu đề và mô tả, hiển thị với kiểu chữ, màu sắc phong phú. Khi download về chạy chắc chắn bạn sẽ thực sự nhạc nhiên...

 

Các chương trình ứng dụng sử dụng mã nguồn của UMU cần phải tuân thủ những quy định trong file License gửi kèm!

Thông tin tác giả Nguyễn Duy Tuân