CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

1.jpg

Nguyễn Duy Tuân

Trình độ/Bằng cấp: Thạc sĩ

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần Bluesofts, Trường ĐHCN HN

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

+ Đào tạo bậc đại học

+ Đào tạo nghề

1.jpg

Vũ Đức Thỉnh

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

+ Đào tạo nghề

1.jpg

Uông Thị Thanh

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Nguyễn Bảo Ninh

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Trịnh Hồng Khánh

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS, GĐ 3M

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Trương Ngọc Đăng Khoa

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS, GĐ Trương Gia

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Lê Văn Duyệt

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm, quản lý sản xuất

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Hoàng Anh Phong

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS HCM

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Ngô Đức Tiên

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS, ĐH Kinh Tế HCM

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

1.jpg

Nguyễn Thị Vân

Trình độ/Bằng cấp: Đào tạo người đi làm

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần BLUESOFTS

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo: