CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Bluesofts AccHelper (Accounting Helper) Đọc số thành chữ trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.1.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
BS QRcode Creator
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.4
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 01/04/2024
Grid Highlighter - Hiện sáng đường viền trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Office Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu trong Office
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version:
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Phần mềm đấu giá trực tuyến trong Excel VBA (Open Source)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 1.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
UMU - Unicode Menu In Userform (OpenSource)
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 2.0.0
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 10/03/2017
Virus Macro Warning - Diệt Virus Macro và name rác trong Excel
Phát hành: Bluesofts - Nguyễn Duy Tuân Version: 3.0.2
Sử dụng: Miễn phí Ngày cập nhật: 18/10/2022