CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Bluesofts Acchelper - Hàm đọc số trên GoogleSheets
Trên GoogleSheet cài add-on Bluesofts Acchelper bạn sẽ đọc được số thành chữ. Hàm VND() đọc tiếng Việt, hàm USD() đọc tiếng Anh....
Hướng dẫn cài đặt AccHelper - Đọc số thành chữ
Add-in AccHelper được xây dựng theo chuẩn XLL Add-in trong Excel cung cấp hàm đọc số thành chữ tiếng Việt và Anh với các hàm VND, USD. Đọc chính xác và tốc độ xử lý rất nhanh. Add-in là sản phẩm miễn phí của Công ty cổ phần BLUESOFTS, tác giả Nguyễn Duy Tuân.