CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Version 1.0.0.0. Ngày cập nhật: 01/01/2010 (dd/mm/yyyy)

"Office Auto Backup" là add-in tự động sao lưu file dữ liệu trong các ứng dụng của Microsoft Office, trong các ứng dụng:

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Microsoft Visio
Microsoft Publisher
Microsoft Project

Cơ chế thực hiện:

Khi đóng hoặc mở một file/tệp tin bất kỳ chương trình sẽ tự động sao lưu/copy một bản ra một thư mục đã được xác định trước.
Để thay đổi các thiết lập ngầm định, hãy chạy chức năng “Setting” trong menu của chương trình.

Sau khi cài đặt, mở các ứng dụng Office, các chức năng của "Office Auto Backup" sẽ nằm trong menu của ứng dụng như sau:

+ Với Office 2007 trở lên. Menu "Office Auto Backup" nằm trong tab ribbon"Review". Chỉ chạy trong phiên bản Excel 32-bit.

+ Với Office 2003 trở về trước. Menu "Office Auto Backup" nằm trong menu "File"Tác giả: 
Nguyễn Duy Tuân