CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

 Phần mềm gồm 2 module chức năng chính:

 

bs-vote3.png
Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông
Giải pháp bầu cử bằng mã vạch áp dụng cho
các Công ty cổ phần

 

bs-vote-(1).png
Bầu cử Đảng - Đoàn
Kiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban,
Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Hành chính sự nghiệp...


Phần mềm kiểm phiếu BS Vote áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bầu chức vụ trong Đoàn, Đảng, chính quyền. Phần mềm tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động trong đại hội đồng cổ đông , tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.

Nếu bạn cần dùng phần mềm riêng cho HĐND, ĐBQH, Đoàn, Đảng, các chức danh thì tải phiên bản khác tại đây: Download BS Vote cho chức danh (phiên bản BS Vote cho Đại hội đồng Cổ đông chỉ khi là khách hàng đã đăng ký bản quyền của Bluesofts mới được cấp.)


Phần mềm kiểm phiếu BS Vote tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.

 • Kiểm phiếu theo quy trình bán tự động: Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch (Barcode Reader).
 • Kiểm phiếu tự động: Hệ thống máy tính kết hợp với máy quét mã vạchVì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.
Cả 2 hệ thống trên đều thực hiện qua các máy tính được nối mạng, dữ liệu được tập trung về máy chủ đảm bảo tốc độ nhanh, chính xác và an toàn.

Mô hình hệ thống bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng mã vạch

 1. Giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):
  - Cập nhật danh sách Cổ đông, danh mục, dữ liệu ủy quyền...
  - In thư mời, thẻ Đại biểu, phiếu biểu quyết.
 2. Giai đoạn tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ)
  • Đăng kí Đại biểu:
   - Check-in, cập nhật dữ liệu ủy quyền, hiển thị số đại biểu và số lượng Cổ phần.
   - In phiếu biểu quyết phát sinh
  • Thống kê số liệu biểu quyết:
   - Cập nhật số liệu bằng thiết bị đọc mã vạch
   - Thống kê, hiển thị số liệu biểu quyết

Các chức năng chính của phần mềm BS Vote:

 1. Chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cho Đại hội cổ đông:
  • Cập nhật danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông.
  • Cập nhật các danh mục.
  • Cập nhật dữ liệu về ủy quyền đối với các cổ đông đã gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức trước khi tiến hành đại hội.
  • Tìm kiếm Cổ đông.
  • Báo cáo thống kê (Báo cáo tư cách đại biểu, báo cáo kiểm phiếu...)
  • Tự động trộn thư, In thư mời, gửi Email thông báo đến từng Cổ đông.
  • In thẻ đại biểu Cổ đông.
  • In sẵn các phiếu biểu quyết.
  • vote_card.jpg
  • [PICTURE]
  •  
  • (Thư mời có mã vạch in tự động cho phép gửi qua email, xuất file PDF)
 

 
 1. Xây dựng danh sách cổ đông, nội dung bầu cử, gửi thư mời có mã vạch, giấy ủy quyền
 2. Đăng kí đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông:
  • Ghi nhận thông tin Check-in nhanh chóng bằng cách đọc mã vạch 1 chiều in trên thẻ đại biểu, thư mời...
  • Cập nhật tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các đại biểu được ủy quyền nhưng chưa gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức.
  • In các phiếu biểu quyết phát sinh nếu cần.
  • Thống kê và hiển thị liên tục số lượng đại biểu đã đến dự và số lượng cổ phần mà họ đại diện để xác định tính hợp pháp và thời điểm có thể bắt đầu tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Chứng Khoán.
 3. Thống kê số liệu biểu quyết các vấn đề:
  • Đọc mã vạch trên phiếu biểu quyết.
  • Cập nhật thủ công số liệu trên phiếu biểu quyết.
  • Thống kê và hiển thị số liệu phiếu biểu quyết.
  • Kết xuất các báo cáo thống kê phục vụ đại hội.
  • Kết xuất các báo cáo gửi cho UBCKNN sau đại hội.

Hỗ trợ mạng LAN: Chương trình có thể chạy qua mạng LAN, dữ liệu được tập trung ở một máy chủ
Tính năng "Gộp dữ liệu" (menu: Dữ liệu\Gộp dữ liệu): Cho phép gộp các file dữ liệu nằm phân tán. Chức năng này dùng trong trường hợp mạng bị lỗi hoặc cần gộp phiếu từ các Đơn vị bầu cử.

Màn hình một số chức năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử BS Vote

Main.jpg
Màn hình chính - Kiểm phiếu đại hội dồng cổ đông

DoandangMain.png
Màn hình chính - Kiểm phiếu Đoàn, Đảng, các chức vụ,...

check-in2.png
Check-in và nhập giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông

HÌNH 5: Hình thức bầu dồn phiếu - Kiểm phiếu bằng mã vạch trong Đại hội đồng cổ đông

HÌNH 6: Hình thức bầu không dồn phiếu - Kiểm phiếu bằng mã vạch trong Đại hội đồng cổ đông

bieuquyet_vande.png

Màn hình biểu quyết vấn đề

 

Màn hình kiểm soát trong quá trình bầu cử

Màn hình phân quyền người dùng trong Phần mềm kiểm phiếu BS Vote

Một số khách hàng tiêu biểu triển khai giải pháp phần mềm kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông BS VOTE

Tong_cong_ty_thang_long.jpg

Đại hội cổ đông thường niên tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP ứng dụng phần mềm kiểm phiếu BS VOTE

Ung_dung_ma_vach.jpg

Ứng dụng công nghệ mã vạch tự động hóa trong check-in và kiểm phiếu tại Công ty PVCFC - Công ty CP Dầu khí Đạm Cà Mau - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Hien_Thi_Ket_Qua.jpg

Hiển thị kết quả check-in, kết quả kiểm phiếu và báo cáo từ máy chủ lên màn hình tại trước đại hội.
[VIDEO](Kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông tại PVCFC - Đạm Cà Mau)
 


(Kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông tại Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai)


(Kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông tại PV Power)

 


   Tải về Phần mềm kiểm phiếu BS Vote    Video hướng dẫn    Tư vấn sử dụng 0243.791.7200 - 096.555.6989    Tải PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm Phần mềm kiểm phiếu BS Vote áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bầu chức vụ trong Đoàn, Đảng, chính quyền. Phần mềm tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động trong đại hội đồng cổ đông, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.