CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo SQL trong Excel...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   2 triệu đồng Sắp khai giảng
Trung tâm đào tạo thực...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 - 12 buổi   1.2 - 3 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào Tạo Tin Học Văn Phòng    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.800.000 đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   3 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Khai giảng liên tục
ĐT: Lập trình VBA trong...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.8 triệu đồng Sắp khai giảng
ĐT: Báo cáo động Excel &...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   2 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel cho kế toán    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel nâng cao...    06/12/2017 3:23:15 SA    08 buổi (120 phút/buổi)   1.8 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Excel cơ bản    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   1.450.000 đồng Khai giảng liên tục