CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn hàm BS_FORMATTEXT định...

Thg7, 22/2024

Hàm BS_FORMATTEXT cho phép định dạng dựa vào chuỗi có sử dụng cấu trúc định dạng. Hàm này giúp bạn tạo văn bản định dạng động khi nội dung văn bản thay đổCấu...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm BS_BARCODE tạo...

Thg7, 20/2024

Hàm BS_BARCODE cho phép tạo các loại mã vạch 1D, 2D trên bảng tính dựa vào chuỗi ký tự đưa vào, kiểu barcode. Các loại barcode như QRcode, DataMatrix,...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm BS_FILLARRAY điền...

Thg7, 19/2024

Hàm BS_FILLARRAY cho phép điền mảng vào bảng tính giống như Excel 365 nhưng nó cho phép người dùng thêm các thuộc tính: co giãn dòng, tạo NAME, sắp xếp. Chạy...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm BS_SORTARRAY sắp xếp...

Thg7, 19/2024

Hàm sắp xếp BS_SortArray cho phép bạn sắp xếp mảng giá trị (vùng) ở một sheet khác mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn. Đây là một trong những hàm mở rộng hay...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm Đọc số thành chữ...

Thg7, 19/2024

Các hàm BS_VND và BS_USD trong Add-in A-Tools tương tự như hàm VND, USD trong Add-in Bluesofts AccHelper (Accounting Helper) vì thế bạn xem tài liệu của công...Chi tiết...
Hàm BS_PIC hiển thị ảnh trên bảng...

Thg7, 16/2024

Hàm BS_PIC trong Add-in A-Tools cho phép hiển thị ảnh trên bảng tính Excel, thay đổi kích thước ảnh theo ô, hayvùng mà nó nằm trong, cho phép lập trình VBA...Chi tiết...