CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn chạy file Excel có...

Thg7, 10/2022

Một file Excel có chứa maco hay VBA khi mở lên có thể bạn không chạy được nếu không thực hiện các bước trong bài viết này. Khi mở file Excel có định dạng...Chi tiết...
Hướng dẫn kiểm tra và xóa giá trị...

Thg2, 8/2022

Đôi khi làm dữ liệu chúng ta gặp phải dữ liệu trùng nếu không có phương pháp xử lý hiệu quả thì sẽ mất nhiều thời gian để làm. Clip chia sẻ cách đơn giản để...Chi tiết...
Hướng dẫn lọc bảng lương trong...

Thg12, 27/2021

Lọc bảng lương có nhiều điều kiện, kết quả trả về một hay nhiều cột tùy ý, đánh số thứ tự và co giãn dòng tự động khi điều kiện thay đổi. Để lọc dữ liệu từ...Chi tiết...
Chia sẻ file Excel có VBA qua mạng...

Thg12, 10/2021

Tự viết code kết nối máy chủ, mở sheet, range và ngắt kết nối. Cách làm này giúp bạn chủ động làm việc với sheet trong máy chủ mà không dùng menu A-Tools. Khi...Chi tiết...
Lập trình VBA và SQL, ADO trong...

Thg11, 30/2021

Bài viết này tôi hướng dẫn mọi người dùng ADO kết nối tới CSDL Access trong mạng LAN, với các CSDL khác như Excel, Foxpro, SQL Server.... Các CSDL Access,...Chi tiết...
Kết nối Excel tới SQL Server và...

Thg11, 23/2021

Không cần qua các bước trung gian la export SQL Server ra Excel rồi mới dùng các hàm Excel làm báo cáo. A-Tools kết nối trực tiếp và làm báo cáo động luôn cho...Chi tiết...