CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Giới thiệu phần mềm bán hàng BS GOGO
Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng, quản lý doanh thu, lãi lỗ, quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, thu ngân, cung cấp hệ thống sổ sách quản lý hàng hóa. Phần mềm cho phép chạy qua mạng LAN và Internet, vì vậy nhiều người (có thể hàng trăm người) có thể cùng kết nối chung vào CSDL để làm việc....