CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ Excel qua mạng nhiều người cùng làm chung
Chia sẻ file Excel cho nhiều người cùng nhập chung tại một thời điểm không cho phép sửa , xóa dữ liệu của nhau. Đây là tính năng đột phá của Bluesofts Add-in A-Tools so với bất kỳ giải pháp chia sẻ Excel qua mạng trên thế giới kể cả với Google Spread sheet, Office 365.
Hàm BS_VLOOKUP tìm kiếm và trả về mảng giá trị động P1
Một BS_VLOOKUP tìm nhiều điều kiện và trả về mảng động, mảng có thể là một hay nhiều cột, tốc độ chạy nhanh, có tính ứng dụng rất đa dạng. Loạt bài chia sẻ trong trang này giúp bạn khai thác các tình huống cũng như cách thức sử dụng hàm BS_Vlookup trong các tình huống khác nhau.
Hướng dẫn chia sẻ Excel cho nhiều người dùng chung
Add-in A-Tools cho phép chia sẻ file Excel bất kỳ qua mangk LAN, internet, chia sẻ file có VBA/macro, phân quyền chi tiết user được mở file nào, sheet nào,...
Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel
Loại báo cáo chỉ tạo bằng kéo thả chuột với SQL Builder. Loại báo cáo này mang sang máy khác không cần cài A-Tools vẫn chạy
Nhập liệu nâng cao - Tìm kiếm nhanh
Các bạn đã sẵn sáng trải nghiệm tính năng mới này chưa. Cam kết thay đổi hoàn toàn cách nhập liệu so với cách truyền thống trên Excel. Nào hãy Download phần mềm Add-In A-Tools và trải nghiệm tính năng vô cùng độc đáo và thú vị này nhé.
Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools
Phương pháp tạo báo cáo trong Excel bằng Add-in A-Tools là hoàn toàn mới với thế giới người dùng Excel, được tạo theo tư duy mới, không dùng các hàm, các thủ thuật của Excel trước đây vì tính phức tạp, nhiều hạn chế như tốc độ chậm, không linh hoạt. Làm chủ công nghệ Add-in A-Tools sớm bạn sẽ sớm đạt hiệu quả cũng như cơ hội trong công việc!
Tìm và lọc có nhiều điều kiện - Nhập liệu nâng cao
Công việc nhập liệu Excel cần tìm và lọc nhanh dữ liệu chúng ta hằng ngày phải làm vất vả thì giờ đây trở nên đơn giản và hiệu quả vô cùng! Cách thức tìm trong Nhập lIệu Nâng Cao của A-Tools là: Vị trí cột1 SO SÁNH giá trị lọc1, Vị trí cột2 SO SÁNH giá trị lọc2,... Chúng ta có thể tìm nhiều điều kiện trên nhiều cột với cách kết hợp AND, OR... (Video minh họa tình huống tra cứu và nhập lệnh xuất kho từ đơn đặt hàng rất nhanh và tiện dụng trong Excel và Add-in A-Tools​)