CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản trị nhu cầu nguyên vật liệu trong sản...

Thg7, 21/2021

Mục đích ứng dụng - Tính toán nhanh, tự động lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất trong khoảng thời gian nhất định. - Dễ dàng so sánh giữa lượng NVL cần...
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 20/2021

Phân quyền cho các user được soạn thảo, chỉ đọc, copy, print, phê duyệt là những tính năng tuyệt vời nhất của A-Tools so với các sản phẩm khác có cùng tình...
Chi tiết...
Lọc danh sách duy nhất với nhiều cột bằng...

Thg7, 19/2021

Trong nhiều trường hợp khi sử dụng Excel với bảng dữ liệu lớn trùng lặp, để lọc danh sách duy nhất với nhiều cột ta sử dụng chức năng Advanced Filter với thuộc...
Chi tiết...
4 Bài học cơ bản Tạo báo cáo động trong...

Thg7, 16/2021

Hướng dẫn chi tiết "Tạo báo cáo động trong Excel" Các bạn Excel còn mới biết hoặc đã học Excel nâng cao, VBA mà vẫn chưa giải quyết được tốt công...
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong...

Thg7, 16/2021

Loại báo cáo chỉ tạo bằng kéo thả chuột với SQL Builder. Loại báo cáo này mang sang máy khác không cần cài A-Tools vẫn chạy NỘI DUNG: 1. Báo cáo loại...
Chi tiết...
Bài 2 Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel...

Thg7, 16/2021

Phương pháp tạo báo cáo trong Excel bằng Add-in A-Tools là hoàn toàn mới với thế giới người dùng Excel, được tạo theo tư duy mới, không dùng các hàm, các thủ...
Chi tiết...