CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm thống kê theo màu sắc vối Add-in A-Tools

Thg10, 2/2018

Mình xin gửi các bạn video hướng dẫn cách thống kế màu sắc trong Excel cùng Add-in A-Tools. Trong video này mình hướng dẫn dùng hai hàm BS_SumIfColor,...
Chi tiết...
Nhập liệu nâng cao trong Excel và A-Tools

Thg9, 28/2018

Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột trong Excel và Add-in A-Tools.Đây là 1 trong 4 chức năng đột phá công nghệ Excel củaBluesofts., jsc.Danh sách...
Chi tiết...
Bài 2 Tạo báo cáo động trong Add-in A-Tools

Thg9, 19/2018

NỘI DUNG: + Chuẩn hóa bảng dữ liệu nguồn + Sử dụng từ khóa SELECT + Sử dụng từ khóa FROM + Sử dụng từ khóa WHERE + Sử dụng từ khóa ORDER BY + 16 ví dụ...
Chi tiết...
Làm sao để tổ chức đại hội cổ đông chuyên...

Thg9, 19/2018

Để tổ chức một kỳ đại hội cổ đông chuyên nghiệp, lãnh đạo công ty phải có tầm nhìn. Hội đồng quản trị và ban điều hành phải có sự thống nhất một số quan điểm...
Chi tiết...
Nguyên tắc "BẦU DỒN PHIẾU" và Ý nghĩa của nó?

Thg9, 19/2018

ể từ ngày 1/07/2006, đối với các Công ty Cổ phần khi bầu thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì bắt buộc phải áp dụng phương thức bầu dồn...
Chi tiết...
Tạo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán...

Thg9, 19/2018

Đối với các công ty mới áp dụng phần mềm kế toán thì một trong những công việc đầu tiên là việc thiết lập số dư đầu kỳ cho các tài khoản và những đối tượng chi...
Chi tiết...