CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Ứng dụng Excel quản lý công việc dự án

 
 
 
Hiện nay, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp, thiết kế và hoạt động dự án nói chung đều quan tâm đến việc quản trị công việc dự án. Theo đó, mỗi dự án phát sinh sẽ có những những công việc của dự án đó với thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và giá trị dự kiến chi tiết của công việc. Khi thực hiện công việc của dự án thì cần phải cập nhật chi tiết phát sinh. Từ số liệu kế hoạch cho đến phát sinh thực tế phát sinh thường là lượng số liệu lớn, cần đòi hỏi có công cụ tối ưu hỗ trợ việc tổng hợp số liệu, lên các báo cáo quản trị, báo cáo so sánh phân tích.
Để xử lý những yêu cầu đặc thù trên, Bluesofts ứng dụng Add-in A-Tools (sản phẩm của chính Bluesofts) để thiết kế ra file Excel Quản lý công việc - Dự án. Các chứng năng của File bao gồm:

 
- Chia sẻ file Excel cho nhiều người cùng nhập liệu qua mạng Lan, Internet và phân quyền nhập liệu chi tiết. Ứng dụng để phân công nhập liệu, nhân viên phụ trách dự án nhập liệu online

- Hiển thị biểu đồ Grantt Chart động - trực quan. Thông qua biểu đồ này người dùng dễ dàng sắp xếp, điều phối công việc cho phù hợp

GranttChart.png
- Lên báo cáo tình hình thực hiện công việc tự động: so sánh giữa thời gian kế hoạch và thời gian thực tế, giá trị kế hoạch và giá trị thực tế của từng công việc, thể hiện sự chênh lệch để người quản trị có cái nhìn tổng quát nhất để điều phối, kiểm soát dự án.
BCDA.png
- Lên báo cáo tổng hợp cho cả dự án để nắm được giá trị thực hiện lũy kế của dự án so với giá trị ký kết. Khi dự án hoàn thành thì hoàn toàn nắm được tình hình lãi lỗ của dự án.
BCDA2.png

Những chức năng tự động, tối ưu hơn là sự kết hợp giữa Excel và Add-in A-Tools theo mô hình sau:

- Tạo Menu 3D trực quan (Excel nâng cao)

- Chuẩn hóa cơ sở, cấu trúc cơ sở dữ liệu (Lập báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools)

- Tạo biểu đồ Grantt Chart (Excel nâng cao)

- Tính năng cập nhật tự động báo cáo, biểu đồ (Lập trình VBA trong Excel)

- Tính năng nhập liệu nâng cao cho phép nhập liệu nhanh trường dữ liệu ngày tháng, nhập nhanh dữ liệu kiểm duyệt, tìm kiếm nhanh

- Tính năng lập báo cáo động 1 công thức - 1 báo cáo thông qua hàm BS_SQL trong Add-in A-Tools

Download file Excel ứng dụng Quản lý công việc dự án: QUANLYDUAN.rar

Để tạo ra các file Excel ứng dụng cho công việc, các bạn tham khảo khóa học Excel nâng cao của Bluesofts: Tại đây