CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản trị nhu cầu nguyên vật liệu trong sản xuất

 
 

Mục đích ứng dụng

- Tính toán nhanh, tự động lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất trong khoảng thời gian nhất định. 

- Dễ dàng so sánh giữa lượng NVL cần cho sản xuất và lượng tồn kho hiện tại để quản trị hàng tồn kho được tối ưu và hiệu quả hơn.

- Là căn cứ để lấy hóa đơn NVL đầu vào, hợp lý hóa chi phí trong xử lý thuế

Mô hình ứng dụng:

 QUAN_TRI_NHU_CAU_NVL-(1).pngYêu cầu ứng dụng:

Chương trình được thiết kế dựa vào tính năng nhập liệu nâng cao - Advance Input, chức năng lập báo cáo động bằng hàm BS_SQL, VBA trong Excel và kỹ thuật Excel nâng cao trong tạo Validation, Menu và lập mẫu biểu. Do vậy, khi sử dụng ứng dụng cần phải cài đặt Add-in A-Tools và Enable Macro (VBA) trong Excel.

Download:

Tải file excel ứng dụng quản trị nhu cầu nguyên vật liệu: Download
Tải ứng dụng Add-In A-Tools chia sẻ Excel qua mạng và lập báo cáo động: Download