CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lọc danh sách duy nhất với nhiều cột bằng chức năng Advanced Filter trong Excel

 
 
Trong nhiều trường hợp khi sử dụng Excel với bảng dữ liệu lớn trùng lặp, để lọc danh sách duy nhất với nhiều cột ta sử dụng chức năng Advanced Filter với thuộc tính chọn Unique trong Excel. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thực hiện.

Cách làm

Bước 1: Bôi đen bảng dữ liệu nguồn có dữ liệu trùng lặp.

Bước 2: Vào chức năng Data trong menu Excel, chọn “Advanced”. Cửa sổ cài đặt hiện lên.

Chúng ta tiến hành thiết lập như sau:

Tích chọn “Copy to another location”.

Tại mục “Copy to” ta chọn ô muốn lấy ra kết quả.

Tích chọn “Unique records only”

VN6.png