CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 4 Phân quyền các user

Phân quyền cho các user được soạn thảo, chỉ đọc, copy, print, phê duyệt là những tính năng tuyệt vời nhất của A-Tools so với các sản phẩm khác có cùng tình năng như GoogleSheets, Excel online.
 
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 4 Phân quyền các user
 
Hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây: