CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 3 Chia sẻ sheet ẩn cột, ẩn dòng

 Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 3 Chia sẻ sheet ẩn cột, ẩn dòng
Add-in A-Tools cho phép chia sẻ sheet Excel hay phân vùng đồng thời chỉ định ẩn các cột, các dòng, để hạn chế user nhìn thấy dữ liệu mà admin không muốn.