CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kỹ thuật lập trình mạng trong Excel VBA và Add-in A-Tools P3

Trong bài học số 3 này tôi chia sẻ cách upload và download file giữa máy chủ và máy khách. Nâng cấp ví dụ bài 2, tạo form gửi cả dữ liệu và ảnh lên sheet "DỮ LIỆU" của máy chủ. Kiến thức trong video này sử dụng class BSFile trong Add-in A-Tools.