CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA và SQL, ADO trong Excel kết nối CSDL Access trong mạng LAN, Internet - A-Tools

Bài viết này tôi hướng dẫn mọi người dùng ADO kết nối tới CSDL Access trong mạng LAN, với các CSDL khác như Excel, Foxpro, SQL Server.... Các CSDL Access, Excel, Foxpro, Paradox,... chỉ có thể chia sẻ qua mạng LAN phải share folder vì vậy bảo mật không tốt, không thể chia sẻ qua Internet.