CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kỹ thuật lập trình mạng trong Excel VBA và Add-in A-Tools P2

Bài 2: Cách tạo form trên sheet để nhập dữ liệu và ghi lên sheet lưu dữ liệu máy chủ. Các truyền tham số cho macro trên máy chủ để đẩy dữ liệu vào dòng cuối.