Các khóa học của BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo SQL trong Excel...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   2 triệu đồng Sắp khai giảng
Trung tâm đào tạo thực...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 - 12 buổi   1.2 - 3 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   3 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Lập trình VBA...    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   1.8 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Báo cáo động...    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   2 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel cho kế toán    03/11/2017 3:23:15 SA    10 buổi (120 phút/buổi)   2.5 triệu đồng Sắp khai giảng
Đào tạo Excel nâng cao...    02/06/2022 6:30:00 CH    08 buổi (120 phút/buổi)   1.5 - 1.8 triệu đồng Khai giảng liên tục
Đào tạo Excel cơ bản    03/11/2017 3:23:15 SA    6 buổi (120 phút/buổi)   1.450.000 đồng Khai giảng liên tục