CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng...

Thg8, 12/2021

Trang này chúng tôi hướng dẫn bạn cài đặt Add-in A-Tools và cung cấp các link học các chức năng chính của phần mềm. Hướng dẫn cài đặt Add-in A-Tools +Bước...Chi tiết...
Tạo danh sách chọn động - Data...

Thg11, 24/2021

Khi chúng ta có một danh sách giá trị nguồn dài, nhiều, làm sao để danh sách này được lọc để thu gọn theo nhóm hàng hay điều kiện lọc mà bạn chọn ở một ô khác....Chi tiết...
Lập trình VBA gộp dữ liệu từ nhiều...

Thg8, 5/2021

Bài giảng hướng dẫn chi tiết lập trình VBA để gộp file Excel hiển thị trạng thái gộp từng file rất chuyên nghiệp cùng với hàm API JoinFiles của Add-in...Chi tiết...
Thiết lập tùy chọn cho Add-in...

Thg8, 4/2021

Hướng dẫn giúp bạn hiểu ý nghĩa của từng tùy chọn trong "Tùy chọn", thiết lập này ảnh hưởng đến máy chỉ, máy khách và các lựa chọn...Chi tiết...
Tạo công thức mảng Excel chỉ bằng...

Thg8, 3/2021

Công thức mảng trong Excel rất mạng nhưng tạo nó bạn phải có kiến thức tốt. Công cụ Formula Builder giúp bạn tạo công thức mảng chỉ bằng click chuột dễ...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo hàm trả về mảng...

Thg8, 3/2021

Lập trình hàm mảng với thuộc tính tự nhận đủ phần tử của mảng vào sheet và tự co giãn đúng với kich cỡ của mảng là công nghệ đặc biệt trong Add-in A-Tools như...Chi tiết...