CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA thay đổi Userform...

Thg11, 12/2021

Từ Userform bạn có thể tạo ra giao diện như mobile, hình dạng bất kỳ nhờ vào BSAC với các hàm API nó cung...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo BSListBox,...

Thg11, 11/2021

Lập trình VBA tạo Listbox trong Userform chỉ hiển thị dòng đơn giản, BSLIstBox của BSAC cho phép hiển thị đa dạng nội dung, định dạng chữ, có hình ảnh, màu...Chi tiết...
Lập trình VBA với BSStreamX,...

Thg11, 11/2021

BSStreamX là control cho phép nhúng bất kỳ file nào vào trong ứng dụng của bạn, khi file ứng dụng mang sang máy tính khác không cần phải mang theo file mà bạn...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo BSTreeView hiển...

Thg11, 11/2021

TạoTreeView hiển thị icon/ ảnh củng Task Pane trong Excel VBA, sử dụng các controls: BSTreeView, BSImageLIst, BSTaskPane. Support: Unicode, platforms 32,...Chi tiết...
Giải thuật tạo danh sách liên kết...

Thg9, 27/2021

Lập trình tạo danh sách động bằng cách liên kết các biến nhớ, mỗi biến được khai báo là một kiểu class lưu trữ các trường thông tin. Đây là phương pháp lập...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm MSGBOXParams hiển...

Thg9, 11/2021

Hướng dẫn hàm#MSGBOXParamshiển thị ảnh tùy ý, màu, progress, unicode. + Hướng dẫn nhúng ảnh vào Excel với control#BSImageListtrong#BSAC, từ đây các control ,...Chi tiết...