CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn chia sẻ file Excel qua mạng (phần 1)

Add-in A-Tools cho phép chia sẻ file Excel bất kỳ qua mangk LAN, internet, chia sẻ file có VBA/macro, phân quyền chi tiết user được mở file nào, sheet nào,...