CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn gộp dữ liệu bằng hàm BS_JOIN - Gộp...

Thg7, 13/2021

Chỉ cần một hàm BS_JOIN cho phép bạn gộp dữ liệu từ nhiều sheet vào một sheet, nhiều file vào một file, file nguồn có thể nằm trên máy chủ.... Tất cả đều được...
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 11/2021

Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in A-Tools - Bài 3 Chia sẻ sheet ẩn cột, ẩn dòng Add-in A-Tools cho phép chia sẻ sheet Excel hay phân vùng đồng...
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 10/2021

Add-in A-Tools cho phép từ một sheet Excel, tạo phân vùng chia sẻ cho nhiều người nhập liệu trong phân vùng đó, nơi không phân vùng không được phép soạn thảo....
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 10/2021

Add-in A-Tools cho phép chia sẻ file Excel bất kỳ qua mangk LAN, internet, chia sẻ file có VBA/macro, phân quyền chi tiết user được mở file nào, sheet...
Chi tiết...
Hướng dẫn cài đặt VBA trong Excel

Thg7, 9/2021

Với những bạn chỉ dùng những hàm excel thuần túy, những hàm đã có trong excel thì không ảnh hưởng gì tới việc cài đặtVisual Basic for Applications (VBA)trong...
Chi tiết...
Ứng dụng Excel quản lý công việc dự án

Thg7, 9/2021

Hiện nay, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp, thiết kế và hoạt động dự án nói chung đều quan tâm đến việc quản trị công việc dự án. Theo đó,...
Chi tiết...