CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn gộp dữ liệu bằng hàm BS_JOIN - Gộp nhiều sheet và nhiều file Excel

Chỉ cần một hàm BS_JOIN cho phép bạn gộp dữ liệu từ nhiều sheet vào một sheet, nhiều file vào một file, file nguồn có thể nằm trên máy chủ.... Tất cả đều được giải quyết đơn giản và tuyệt diệu vời Add-in A-Tools.
Sự cần thiết phải gộp dữ liệu trong tổng hợp dữ liệu nguồn


Nội dung hướng dẫn trong video dưới đây gồm:
1. Gộp dữ liệu từ các sheet trong một file Excel

2. Gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong các file Excel

3. Gộp dữ liệu từ các file Excel trong mạng LAN hoặc internet

Video hướng dẫn chi tiết các phương pháp gộp dữ liệu trong Excel bằng hàm BS_JOIN
 


Lưu ý: Các tập tin Excel có thể mở hoặc không cần mở.
Khi bạn dùng hàm BS_SQL với từ khóa UNION để gộp nhiều bảng thì thường lỗi kiểu dữ liệu với file nguồn là Excel, lỗi xảy ra từ 3 bảng trở lên. Trường hợp này bạn cần thay thế bằng hàm BS_JOIN. Hmaf BS_JOIN bạn được dùng tham số OPTIONS như hàm BS_SQL.
Để thực hành hàm BS_JOIN hãy cài Add-in A-Tools DOWNLOAD