CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA tạo danh sách chuỗi ngẫu nhiên - Randomize

 Đôi khi chúng ta cần lấy bộ mã ký tự không giống nhau hoặc tạo bộ mã để test trong lập trình. Bài hướng dẫn chia sẻ cách để làm việc này.

Video hướng dẫn chi tiết:


(*) Copy mã nguồn:

'COPY

'Group FB: https://www.facebook.com/groups/hocexcel/
Sub TaoChuoiNgauNhien()
    'A->Z : 65->90
    Dim SoKT&, I&, Srnd$, nRnd&, d&
    SoKT = 6
    Randomize 'Khoi tao viec lay ngau nhien trong VBA
    For d = 4 To 1003 'Tao 1000 chuoi ngau nhien
        Srnd = ""
        For I = 1 To SoKT '1->6
            'Lay so ngau nhien trong khoang tu 65->90
            nRnd = Int((90 - 65 + 1) * Rnd + 65)
            'nRnd = Int((Top - Bottom + 1) * Rnd + Bottom)
            'Lay ky tu ngau nhien
            Srnd = Srnd & Chr(nRnd)
        Next I
        Cells(d, 1).Value = Srnd
    Next d
End Sub
'END COPY

Thật tuyệt với đúng không? Lập trình VBA giúp bạn tự mở rộng các hàm,  chức năng mà Excel không có. Để hiểu cách viết code VBA hãy tham gia khóa học lập trình VBA tại Bluesofts.net tại đây.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân