CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tìm kiếm trá trị trên nhiều sheet bằng hàm BS_VLOOKUP

Công thức tìm kiếm giá trị trong nhiều sheet và trả về mảng giá trị tìm được với Excel là vấn đề cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên với phương pháp học Báo cáo động trong Excel Add-in A-Tools ứng dụng hàm BS_VLOOKUP, BS_ARRAY2D thì chỉ một dòng lệnh ngắn gọn là xong!

Video hướng dẫn chi tiết
 
 


Download Add-in A-Tools để thực hành