CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo hàm tách họ tên trong Excel

  
 
tach_ho_ten.jpg

Đôi khi chúng ta gặp những trường hợp cần tách họ tên của một danh sách nhận viên, học sinh, hay sinh viên  chẳng han. Chúng ta phải kết hợp nhiều công thức trong Excel, bài này mình hướng dẫn cho các bạn một hàm trong Excel, mà chỉ cần copy về là sử dung được. Để copy hàm này các bạn làm như sau:
 
Bước 1: Nhấn tổ hợp phím ALT+F11 để vào môi trường VBA. Vào menu Insert->Module - Tạo module
 
Bước 2: Copy đoạn code dưới đây dán vào module
 
'----COPY CODE
 
Function TachHoTen(ByVal sHoVaTen As String, Optional ByVal bLayHo As Boolean = True) As String  
 
    Dim p As Long
 
    p = InStrRev(sHoVaTen, " ")
 
    If bLayHo Then
 
    TachHoTen = Left(sHoVaTen, p - 1)
 
    Else
 
    TachHoTen = Right(sHoVaTen, Len(sHoVaTen) - p)
 
    End If
 
End Function
 
'----------
 
Bước 3: ALT+F11 để trở về môi trường bảng tính của người dùng
 
Giả sử cần tách họ tên trong ô A1, công thức như sau:
 
B1=TachHoTen(A1,true)
 
- Nếu đối số thứ 2 là  True thì kết quả trả về là Họ.
 
- Nếu đối số thứ 2 là  False thì kết quả trả về là Tên.
 
Để tìm hiểu về nội dung, chương trình khóa học, các bạn truy cập link sau : Link khóa học