CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu nhanh chứng từ Kho - Sản xuất

 
 
Những khó khăn trong nhập dữ liệu về kho:
 
- Những nghiệp vụ về nhập, xuất, điều chuyển thường có nhiều dòng dữ liệu tương ứng với nhiều mã hàng và phải nhập từng dòng riêng lẻ nên sẽ mất nhiều thời gian
- Việc ứng dụng hàm Vlookup để nhặt ra những thông tin tự động như: Tên hàng, đơn vị tính sẽ làm file Excel rất chậm, nặng file
- Khi sử dụng hàm tìm kiếm để tự động hóa, nếu dữ liệu nguồn thay đổi thì toàn bộ dữ liệu trên bảng nhập liệu sẽ thay đổi. Do vậy sẽ ảnh hưởng đến lịch sử của số liệu, không phản ánh đúng bản chất
- Thiếu đi tính tự động hóa trong định khoản, điền diễn giải, chọn nhanh
- Việc tìm kiếm thông qua Data Validation gặp nhiều hạn chế vì chỉ thể hiện được 1 cột duy nhất và phải kéo chuật lên xuống để tìm kiếm.
-…..
 
Tất cả những khó khăn trên được giải quyết 1 cách triệt để thông qua ứng dụng Add-In A-Tools vào trong nhập liệu dữ liệu. Trong file nhập liệu (của video) là Ứng dụng nhập liệu kho cho doanh nghiệp sản xuất với các nghiệp vụ phát sinh như: Phiếu nhập mua vật tư, phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu nhập kho thành phẩm, phiếu xuất bán thành phẩm, phiếu nhập vật tư thừa từ sản xuất. Tất cả đều định khoản tự động, diễn giải tự động thông qua bảng danh mục vật tư khai báo chuẩn và bảng định nghĩa nghiệp vụ.
 
Atools_Nhap_lieu_nhanh_kho_san_xuat.jpg


Atools_Nhap_lieu_nhanh_kho_san_xuat2-(1).jpg

Download file Excel mẫu Nhập nhanh chứng từ nghiệp vụ Kho - Sản xuất: Tại đây

Tham khảo và trải nghiệm, ứng dụng các chứng năng của Add-In A-Tools: Tại đây