CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn lập sổ chi tiết công nợ Excel

 
 

Ứng dụng Add-in A-Tools để lập sổ chi tiết công nợ chỉ trên 1 sheet excel, áp dụng cho tất cả đối tượng công nợ và tài khoản theo dõi công nợ (131, 331, 141, 138, 338...). Việc tạo sổ được ứng dụng như sau:

- Tính năng nhập liệu nâng cao (Advance Input) trong Add-In A-Tools để nhập nhiều ô rời rạc cùng lúc: Tài khoản, mã khách, tên khách, dư nợ, dư có đầu kỳ.  Dữ liệu nguồn của nhập liệu nâng cao được lấy từ danh mục đối tượng công nợ (sheet DMKH)

- Sử dụng hàm BS_SQL (lập báo cáo động) để điền phần chi tiết phát sinh và tự động co giãn dòng khi thay đổi tùy chọn đối tượng công nợ. Với dữ liệu nguồn là bảng nhập liệu sổ nhật ký chung. Chỉ cần 1 công thức duy nhất để lấy ra tất cả các cột dữ liệu theo điều kiện lọc

Với cách thực hiện lập sổ sách kế toán - ứng dụng Add-in A-Tools giúp rút ngắn thời gian, giảm tải dung lượng của file excel, tối ưu được tốc độ bảng tính và mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Ngoài ra, hàm BS_SQL cho phép lập nhanh các báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp, kết nối vào các cơ sở dữ liệu (file excel khác, Access, Foxpro, SQL server, MySQL....) để làm các báo cáo quản trị theo đặc thù. 

Download và trải nghiệm các tính năng của A-Tools tại đây