CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm DATEDIF trong Excel


DATEDIF là hàm tính toán ngày, tháng, năm trong một khoảng thời gian 
Cú pháp:   =DATEDIF(start_day,end_day,unit) 
Start_day: là ngày đầu 
End_day: là ngày cuối 
Unit: Chọn loại kết quả trả về (khi dùng trong hàm phải gõ trong dấu ngoặc kép) 
 +  d: số ngày chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối 
 +  m: số tháng chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối 
 +  y: số năm chênh lệch giữa ngày đầu và ngày cuối
 +  md: số ngày lẽ theo số tháng chênh lệch
 +  ym: số tháng lẽ theo số năm chênh lệch
 +  yd: số ngày lẽ theo số năm chênh lệch
Giải các bài toán dùng hàm Datedif sau:
  1. Tính tổng số ngày từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
  2. Tính tổng số tháng từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
  3. Tính tổng số ngày lẽ số tháng từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người 
  4. Tính tổng số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người 
  5. Tính tổng số tháng lẽ theo số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người 
  6. Tính tổng số ngày lẽ theo số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
Đáp án tổng quát:

1.png
Bài giải: 
Các bạn tạo một file Excel chưa cơ sở dữ liệu, rồi tiến hành giải từng bài toán trên như sau.
Các bạn tự gõ hoặc copy công thức đưa vào bài toán của bạn, nếu ngày kết thúc là ngày khác ngày hôm nay, các bạn thay hàm today()  bằng ô chứa ngày kết thúc của các bạn. 
Ví dụ: ngày bắt đầu ở ô A1, ngày kết thuc ở ô B1, khi đó để tính tổng số ngày thì ta dùng công thức sau: =DATEDIF(A1,B1,"D"), giá trị trong dối số thứ ba là kiểu text nên các bạn phải cho vào dấu nháy kép,khi đó các bạn copy công thức này xuống cho các ô còn lại để nhận kêt quả.
 
  1. Tính tổng số ngày từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"D")

2.png

  2. Tính tổng số tháng từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"M")

3.png

3. Tính tổng số ngày lẽ số tháng từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người 
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"MD")

4.png

4. Tính tổng số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người i
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"Y")

5.png

5. Tính tổng số tháng lẽ theo số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người 
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"YM")

6.png

6. Tính tổng số ngày lẽ theo số năm từ lúc sinh cho tới hôm nay của từng người
      Công thức  = DATEDIF(C10,TODAY(),"YD")

8.png

Các bạn tải file đính kèm tại đây
Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhiều hàm cơ bản khác, các bạn tìm hiểu tại khóa học Excel cơ bản của công ty.