CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn công thức tách ngôn ngữ trong Excel

Các tình huống dữ liệu cần tách ngôn ngữ:
- Công ty sử dụng phần mềm quản trị và nhiều nội dung xuất ra từ phần mềm có 2 ngôn ngữ gộp trong cùng 1 ô và cần tách mỗi ô 1 ngôn ngữ
- Người dùng nhập liệu chung 2 ngôn ngữ trong 1 ô và cần lập công thức tách ngôn ngữ
Hai trường hợp dữ liệu có 2 ngôn ngữ gộp chung trong ô:
- Trường hợp 1: Có sử dụng ký tự đặc biệt ngăn cách giữa hai ngôn ngữ như: Xuống dòng, /, #@, @#, &,... Trường hợp này việc tách khá dễ dàng thông qua sử dụng hàm FIND (SEARCH) kết hợp với hàm LEFT, MID
- Trường hợp 2: Không có ký tự đặc biệt ngăn cách giữa 2 ngôn ngữ. Trường hợp này phải dò theo bảng mã của Unidcode để xử lý và công thức được kết hợp giữa hàm MID, AGGREGATE, ROW, UNICODE. Videos hướng dẫn dưới đây cho trường hợp này:

 Công thức sử dụng như videos được kết hợp giữa kỹ thuật công thức mảng và hàm xử lý chuỗi trong Excel. 
Để chủ động ứng dụng Excel vào công việc thì có thể tham gia khóa học: Exel nâng cao cho người đi làm