CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập kế hoạch sản xuất bằng Excel

Theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất luôn là công việc quan trọng của mọi doanh nghiệp sản xuất và gia công. Việc cập nhật số liệu theo dõi thường hay lập theo tháng, và trên 1 bảng biểu để phục vụ dễ tổng hợp và dễ cập nhật theo ngày. Khi đó người yếu về tin học văn phòng cũng cập nhật và sử dụng dễ dàng. 
Bài viết này đưa ra 4 mẫu theo dõi và cập nhật thực hiện kế hoạch sản xuất gồm:
Biểu mẫu số 1: Mẫu Excel theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất theo chất lượng sản phẩmBiểu mẫu số 2: Biểu mẫu Excel theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất theo ca sản xuấtBiểu mẫu số 3: Biểu mẫu excel theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất theo chỉ tiêu quản lý


Biểu mẫu số 4: Kế hoạch sản xuất theo tháng - Song ngữ Anh Việt
Trong thực tế, tùy theo nhu cầu theo dõi của từng doanh nghiệp, đối tượng sản phẩm đặc thù thì sẽ bố cục các biểu mẫu theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất khác nhau. Bài viết đưa ra 04 videos giới thiệu mang tính chất tham khảo
Liên hệ tư vấn khóa học Excel nâng cao cho người đi làm để chủ động ứng dụng và khai thác hiệu quả excel trong công việc.