CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn các nghiệp vụ nhập - xuất - tồn đơn giản


NGHIỆP VỤ NHẬP KHO
 • Nhập - mua
 • Nhập kho nội bộ
 • Nhập hàng bị trả lại (hàng xuất bị trả lại)
 • Nhập điều chuyển kho
NGHIỆP VỤ XUẤT KHO
 • Xuất - bán
 • Xuất kho nội bộ
 • Xuất hàng bị trả lại (hàng nhập phải trả lại)
 • Xuất điều chuyển kho
 • Xuất hao hụt trong kho
IN VÀ XEM CHỨNG TỪ, BÁO CÁO
 • Xem-In phiếu nhập, phiếu xuất
 • Xem-In chi tiết hàng hàng nhập, phiếu xuất
 • Xem-In chi tiết hàng xuất
 • Xem-In tổng hợp nhập - xuất - tồn
 • Xem-In thẻ kho của một mã vật tư, hàng hóa