CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tự viết hàm Xếp Loại trong Excel bằng VBA

 Với lập trình VBA, các bạn có thể tạo ra các hàm tính toán theo nhu cầu công việc của bản thân sao cho thuận lợi và phù hợp nhất.
Giả sử chúng ta có 1 bài toán như sau:
Căn cứ vào tổng điểm để xếp loại học sinh như sau
Dưới 10: Kém
Từ 10 đến 13.9: Trung bình
Từ 14 đến 16.9: Khá
Từ 17 đến 18.9: Giỏi
Còn lại là Xuất Sắc
 
 
Để tạo ra một hàm tính tổng điểm theo những điều kiện trên, các bạn làm theo các bước sau:
 
Bước 1: Các bạn vào môi trường lập trình của Excel (phím tắt ALT+F11), tạo một module và copy code dưới đây vào trong module đó:
 
Function XepLoai(tongdiem As Double) As String
    If tongdiem < 10 Then
        XepLoai = "Kem"
    ElseIf tongdiem >= 10 And tongdiem <= 13.9 Then
        XepLoai = "Trung binh"
    ElseIf tongdiem >= 14 And tongdiem <= 16.9 Then
        XepLoai = "Kha"
    ElseIf tongdiem >= 17 And tongdiem <= 18.9 Then
        XepLoai = "Gioi"
    Else
        XepLoai = "Xuat Sac"
    End If
End Function
 
 
Bước 2: Các bạn trở về môi trường bảng tính, tại cột tổng điểm bạn gõ hàm như sau:H2=XepLoai(G2)
 
 
Sau khi gõ xong, các bạn nhấn Enter để nhận kết quả.
 
 
Bước 3: Tiếp theo các bạn copy công thức cho các ô còn lại để nhận két quả.
 
 

Với Excel thuần túy, để giải quyết các bài toán như trên, chúng ta phải gõ nguyên đầy đủ cả công thức, khi gửi công thức cho người khác, nhiều người sẽ bị rối.  Vậy chúng ta nên tự tạo ra một bộ hàm riêng để xử lý công việc của chúng ta một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn. Các nhân viên chỉ việc gõ tên hàm và các đối số là đã có những bản báo cáo, số liệu chính xác mà nhìn vào sẽ rất ngắn gọn, dễ hiểu.

File ví dụ: bluesofts.net/Baiviet/Laptrinh/VB_VBA/phong/hamxeploai/ham xep loai.xlsm

Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về VBA cơ bản, các bạn tham khảo thêm tại khóa đào tạo VBA cơ bản của công ty.
Link khóa học: http://bluesofts.net/daotaothuchanh/daotaovbacoban.html

 

Tác giả: Hoàng Phong - Công ty Cổ phần Bluesofts