CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Object library invalid or contains references

Xử lý lỗi Object library invalid or contains references to object definitions trong Excel

Bạn dùng Excel, đến một ngày khi mở Excel lên và nhận thông báo lỗi "Object library invalid or contains references to object definitions" như hình trên. Lỗi này là do một vài tập tin Excel, Word, Powerpoint dùng VBA có sử dụng các ActiveX Controls như: MSCOMCTL.OCX, MSCOMCT2.OCX, BSAC.OCX và bị xung khắc về phiên bản của các controls này. Cách xử lý lỗi như sau:

  1. Thoát tất cả các chương trình Excel đang mở. Cũng nên thát tất cả các ứng dụng Office nếu đang mở.
  2. Thoát tất cả các chương trình Windows Explorer nếu đang mở.
  3. Nhấn menu Start, gõ %temp% sau đó nhấn ENTER.
  4. Khi cửa sổ thư mục mở ra, xóa các thư mục Excel8.0, VBE, Word8.0, PPTxx.
  5. Nhấn menu Start, gõ %appdata%\microsoft\forms sau đó nhấn ENTER.
  6. Khi cửa sổ thư mục mở ra, xóa các tập tin MSComctlLib.exd.

Sau khi làm các bước trên bạn mở Excel ra sẽ không còn thông báo lỗi như hình trên.

Chúc các bạn sớm có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm dùng Microsoft Excel.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân 
Tham khảo chương trình đào tạo Lập trình VBA