CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột - Drop Down List Excel

Nhập liệu nâng cao - Advanced Input trong Excel và Add-in A-Tools Có 2 kiểu nhập liệu: - Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột trong Excel và Add-in A-Tools - Nhập giá trị ngày bằng bấm chuột
từ cửa sổ vào bảng tính Excel.
Video hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập: