CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Thiết lập tùy chọn cho Add-in A-Tools

 Hướng dẫn giúp bạn hiểu ý nghĩa của từng tùy chọn trong "Tùy chọn", thiết lập này ảnh hưởng đến máy chỉ, máy khách và các lựa chọn khác.