CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo công thức mảng Excel chỉ bằng chuột bằng Formula Builder

 Công thức mảng trong Excel rất mạng nhưng tạo nó bạn phải có kiến thức tốt. Công cụ Formula Builder giúp bạn tạo công thức mảng chỉ bằng click chuột dễ dang.