CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo công thức BS_SQL bằng SQL Builder chỉ bằng kéo thả chuột

Tạo công thức có hàm BS_SQL chỉ bằng kéo thả chuột dễ dàng, bạn không cần nhớ câu lệnh SQL.