CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn hàm GROUP_CONCAT với BS_SQL để liệt kê mã liên quan đến đối tượng gộp nhóm, thống kê


Hàm GROUP_CONCAT cho phép tạo báo cáo liệt kê các mã theo từng đối tượng được nhóm. Đây là hàm giúp bạn làm báo cáo hay có độ phức tạp nhưng lại dễ dàng với A-Tools. Hàm này được lồng trong hàm BS_SQL sau từ khóa SELECT.

Video hướng dẫn chi tiết:
 

Download file Excel nguồn trong bộ cài Add-in A-Tools