CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Một số hàm cơ bản về ngày tháng


Khi thực hiện một phép tính liên quan đến ngày tháng, nhiều bài toán chỉ cần lấy ra ngày, tháng hoặc một trường ngày tháng cụ thể nào đó. Thay vì bạn sử dụng phương pháp thủ công thì Excel hỗ trợ cho bạn một số hàm để lấy ngày đó là hàm DAY, lấy tháng là hàm MONTH(), và các hàm khác để lấy các giá trị ngày tháng khác nhau...
 Hôm nay, mình xin giới thiệu qua các hàm cơ bản mà các bạn sẽ được học trong khóa đào tạo Excel cơ bản  do công ty cổ phần Bluesofts tổ chức. Bài tập dưới đây chỉ ứng dụng một số hàm cơ bản, thường được sử dụng nhiều nhất trong công việc, còn nhiều hàm khác mà trong quá trình học bạn sẽ được biết và được hướng dẫn sử dụng thành thạo.

1-(1).jpg

Để giải quyết bài toán trên, chúng ta tiến hành giải các bước như sau:
 Để lấy ra ngày sinh, chúng ta dùng hàm DAY để lấy ngày sinh của từng nhân khẩu, tại vị trí D4  chúng ta làm công thức như sau D4 = DAY(C4), kết quả trả về sẽ là số ngày trong ô C4, chính là 12.

2-(1).jpg

Hàm MONTH để lấy ra tháng sinh, công thức tại ô E4=MONTH(C4), kết quả trả về là 2.

3.jpg

Hàm YEAR để lấy ra năm sinh, công thức sẽ là F4=YEAR(C4), kết quả tại ô F4 1980

4.jpg

Để tính số tuổi ở đây chúng ta phải dùng kết hợp hàm YEAR và hàm TODAY. Chúng ta sẽ lấy ra năm hiện tại trừ đi năm sinh, công thức sẽ trả về tại ô G4=YEAR(TODAY())-YEAR(C4), kết quả trả về sẽ là 35

5.jpg

Để trả về ngày hết hạn của chứng minh, theo chúng ta đượ biết thì chứng minh hết hạn sau 15 năm. Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên ngày, tháng nhưng năm sẽ +15. Công thức sẽ là : I4=DATE(YEAR(H4)+15,MONTH(H4),DAY(H4))

6.jpg

Ở phần tính xem nhân khẩu sinh vào thứ mấy, chúng ta dùng hàm WEEKDAY,hàm này sẽ trả về thứ mấy trong tuần. Sẽ được bắt đầu từ chủ nhật là thứ 1, thứ 2 =2 với điều kiện đối số thứ 2 ta để trống. J4 =WEEKDAY(C4) kết quả trả về sẽ là thứ 3.

7-(1).jpg

Để tải File bài tập cụ thể trên tại đây: Download