CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo danh sách chọn động - Data validation list động trong Excel

Khi chúng ta có một danh sách giá trị nguồn dài, nhiều, làm sao để danh sách này được lọc để thu gọn theo nhóm hàng hay điều kiện lọc mà bạn chọn ở một ô khác. Để làm được việc này chúng ta cần thực hiện 3 bước sau...