CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm LET trong Excel 365

HÀM LET - CÁCH VIẾT CÔNG THỨC NGẮN VÀ TỐC ĐỘ CHẠY NHANH (#LET)
Tôi chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm LET để có phương pháp tạo công thức ngắn gọn và tốc độ chạy nhanh hơn. Hàm LET chỉ có trong Office 365.
-> Cách 1: Hình (1) là cách dùng truyền thống: hàm Vlookup phải dùng nhiều lần để phục vụ cho cả công thức, mỗi lần dùng là một quá trình tìm kiếm với vòng lặp nên càng nhiều hàm tìm kiếm hay tính toán tốc độ Excel càng chậm.
-> Cách 2: Hình (2) là cách dùng mới với hàm LET. Trong công thức hàm Vlookup chỉ tính toán 1 lần duy nhát, kết quả của nó lưu vào biến "X", cả công thức của chúng ta chỉ phải lấy kết quả từ biến "X" mà không phải tính toán lại hàm Vlookup nhiều lần như cách 1. Dù công thức có hàm trăm Vlookup thì với cách làm này nó chỉ phải chạy 1 lần duy nhất.
Cách làm với hàm LET thật tuyệt đúng không các bạn? Hãy share tip này cho các bạn của bạn nhé!

Have fun in weekend!

HÀM LET - CÁCH VIẾT CÔNG THỨC NGẮN VÀ TỐC ĐỘ CHẠY NHANH (#LET)

Tôi chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm LET để có phương pháp tạo công thức ngắn gọn và tốc độ chạy nhanh hơn. Hàm LET chỉ có trong Office 365.
-> Cách 1: Hình (1) là cách dùng truyền thống: hàm Vlookup phải dùng nhiều lần để phục vụ cho cả công thức, mỗi lần dùng là một quá trình tìm kiếm với vòng lặp nên càng nhiều hàm tìm kiếm hay tính toán tốc độ Excel càng chậm.
-> Cách 2: Hình (2) là cách dùng mới với hàm LET. Trong công thức hàm Vlookup chỉ tính toán 1 lần duy nhát, kết quả của nó lưu vào biến "X", cả công thức của chúng ta chỉ phải lấy kết quả từ biến "X" mà không phải tính toán lại hàm Vlookup nhiều lần như cách 1. Dù công thức có hàm trăm Vlookup thì với cách làm này nó chỉ phải chạy 1 lần duy nhất.
Cách làm với hàm LET thật tuyệt đúng không các bạn? Hãy share tip này cho các bạn của bạn nhé!

Have fun in weekend!

HÀM LET - CÁCH VIẾT CÔNG THỨC NGẮN VÀ TỐC ĐỘ CHẠY NHANH (#LET)

Tôi chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm LET để có phương pháp tạo công thức ngắn gọn và tốc độ chạy nhanh hơn. Hàm LET chỉ có trong Office 365.
-> Cách 1: Hình (1) là cách dùng truyền thống: hàm Vlookup phải dùng nhiều lần để phục vụ cho cả công thức, mỗi lần dùng là một quá trình tìm kiếm với vòng lặp nên càng nhiều hàm tìm kiếm hay tính toán tốc độ Excel càng chậm.
-> Cách 2: Hình (2) là cách dùng mới với hàm LET. Trong công thức hàm Vlookup chỉ tính toán 1 lần duy nhát, kết quả của nó lưu vào biến "X", cả công thức của chúng ta chỉ phải lấy kết quả từ biến "X" mà không phải tính toán lại hàm Vlookup nhiều lần như cách 1. Dù công thức có hàm trăm Vlookup thì với cách làm này nó chỉ phải chạy 1 lần duy nhất.
Cách làm với hàm LET thật tuyệt đúng không các bạn? Hãy share tip này cho các bạn của bạn nhé!

Have fun in weekend!

HÀM LET - CÁCH VIẾT CÔNG THỨC NGẮN VÀ TỐC ĐỘ CHẠY NHANH (#LET)

Tôi chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm LET để có phương pháp tạo công thức ngắn gọn và tốc độ chạy nhanh hơn. Hàm LET chỉ có trong Office 365.
-> Cách 1: Hình (1) là cách dùng truyền thống: hàm Vlookup phải dùng nhiều lần để phục vụ cho cả công thức, mỗi lần dùng là một quá trình tìm kiếm với vòng lặp nên càng nhiều hàm tìm kiếm hay tính toán tốc độ Excel càng chậm.
-> Cách 2: Hình (2) là cách dùng mới với hàm LET. Trong công thức hàm Vlookup chỉ tính toán 1 lần duy nhát, kết quả của nó lưu vào biến "X", cả công thức của chúng ta chỉ phải lấy kết quả từ biến "X" mà không phải tính toán lại hàm Vlookup nhiều lần như cách 1. Dù công thức có hàm trăm Vlookup thì với cách làm này nó chỉ phải chạy 1 lần duy nhất.
Cách làm với hàm LET thật tuyệt đúng không các bạn? Hãy share tip này cho các bạn của bạn nhé!

Have fun in weekend!