CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Cách chuyển dữ liệu dạng Pivot về Table trong Excel - Unpivot

Đôi khi chúng ta nhận một báo cáo mô tả dữ liệu dạng pivot (có dòng đầu, cột đầu là tiêu đề, giao của dòng, cột là giá trị thống kê. Bây giờ bạn cần đưa dữ liệu mô tả về dạng TABLE (cấu trúc lưu dữ liệu chuẩn) thì làm đơn giản theo các bước như sau.
(*) Lưu ý chỉ chạy được từ Excel 2013 hoặc cao hơn.