CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn quản lý hàng hóa theo đa đơn vị tính

 
Khi một mặt hàng nhập về một đơn vị xuất ra lại một hoặc nhiều đơn vị khác, như bia mua về là thùng, xuất bán là chai hoặc két,.... Làm thể nào khi nhập xuất hàng hóa với các đơn vị tính khác nhau chúng ta vẫn tính nhập - xuất - tồn hàng hóa đúng theo một đơn vị quy đổi mà ta chọn? Phần mềm quản lý kho BS Silver cho phép chúng ta thực hiện việc này một cách dễ dàng.
  • Cho phép quản lý nhiều đơn vị tính có quy đổi về đơn vị cơ sở
  • Cấu trúc các đơn vị tính và quy đổi được khai báo theo từng mã hàng hóa