CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu và tìm kiếm danh sách chứa ảnh


Chức năng nhập liệu nâng cao cho phép nhập liệu trên sheet kết hợp tìm kiếm giá trị trong danh sách nhiều cột có ảnh.